pedagogische visie

Iedere dag groeit de wereld van kinderen. Een geweldige ontdekkingsreis waar stichting peuteropvang de Grabbelton graag deel van uitmaakt. Wij zijn er dan ook trots op dat we elke dag kinderen mogen begeleiden en stimuleren in hun eigen groei en ontwikkeling. Een prachtig proces dat allerminst vanzelfsprekend is. Doordacht en zorgvuldig nemen wij de verantwoordelijkheid vanuit onze visie, expertise en ervaring. Dat doen wij vol warmte en overgave omdat dit voor ons het mooiste werk is dat er bestaat.

Vanuit een veilige, uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving van waaruit kinderen hun talenten en mogelijkheden leren kennen en gebruiken, bieden we diverse opvangvormen aan. Dit alles met respect voor anderen de (leef)omgeving en zichzelf.
Onze betrokken, bekwame en gemotiveerde pedagogisch medewerkers werken gedreven en liefdevol aan het stimuleren, observeren, volgen en motiveren van elk kind in een omgeving waar ieders wereld kan groeien.
Op deze wijze geven wij vorm aan de ontdekkingsreis waar de Grabbelton graag deel van uitmaakt.

Aandacht en vertrouwen
Stichting peuteropvang de Grabbelton besteedt veel aandacht aan het opbouwen van een hechte relatie met het kind. Wij bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving van waaruit het kind de ruimte krijgt om de omgeving te verkennen. 

Stimulerende omgeving
Als we kinderen willen stimuleren om zelf op ontdekkingsreis te gaan, moeten we de omgeving hierop inrichten. Stichting peuteropvang de Grabbelton heeft in iedere ruimte diverse ontdekhoeken en er zijn verschillende, inspirerende materialen aanwezig waarmee kinderen hun ideeën en interesses tot uitdrukking kunnen laten komen.
Daarnaast maken wij op elke groep gebruik van laag meubilair waardoor wij tegemoet komen aan de zelfstandigheidswens van kinderen.

De verschillende pedagogische stromingen
Wij zien kinderopvang enerzijds als een belangrijke bijdrage in de persoonsvorming van het kind in de eerste, belangrijke jaren van zijn leven en anderzijds als essentiële bijdrage in de voorschoolse periode als voorbereiding op de basisschool.
Wij vinden het onze taak als professionals om verantwoord te handelen en zorg en begeleiding te bieden van hoge kwaliteit. Wij willen kinderen iets extra’s bieden in hun totale ontwikkeling.

In de loop van de jaren is gebleken dat onze visie en werkwijze goed aansluiten bij verschillende pedagogische visies waarbij die van Emmi Pikler en Maria Montessori het beste aansluiten bij onze visie op de peuteropvang.
De behoefte van het kind staat telkens voorop in onze omgang met kinderen. De pedagogisch medewerkers volgen het kind en richten daar de omgeving op in of sluiten daar in een persoonlijke benadering op aan. Het kind en zijn belang staan steeds centraal.

De visie van Emmi Pikler
Emmi Piklers benadering kenmerkt zich zoals gezegd door twee principes: respect voor de behoefte van het kind aan een stabiele persoonlijke band met de pedagogisch medewerker(/verzorger) en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind.
Het gevoel van veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor het kind om met plezier te kunnen bewegen en zelfstandig te spelen. Alleen als het kind deze innerlijke zekerheid voelt, geliefd te zijn, heeft het de interesse en de energie om zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken. Een vrije bewegingsontwikkeling is daarom altijd onlosmakelijk verbonden met een aandachtige, liefdevolle verzorging. Tijdens de verzorgingsmomenten besteden pedagogisch medewerkers bij de Grabbelton ook veel aandacht aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen. Zo krijgt een peuter de ruimte om bijvoorbeeld zelf zijn jas aan te doen of zichzelf uit te kleden.
De pedagogisch medewerker bereidt een veilige omgeving voor waarin het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen.

Een kind heeft bij de Grabbelton de beschikking over verschillende voorwerpen die qua vorm, grootte, kleur, symbolische waarde etc. met zorg voor hem zijn uitgekozen en die afhankelijk van zijn leeftijd en zijn specifieke belangstelling gevarieerd worden. Ook klimmaterialen kunnen hier deel van uitmaken. Pedagogisch medewerkers observeren de kinderen om met het speelmateriaal zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij ieder individueel kind. De omgeving ziet er aantrekkelijk uit en de ruimte is zo ingedeeld dat in iedere hoek of op verschillende plekken interessante dingen zijn te ontdekken.Er wordt door een pedagogisch medewerker niet onnodig ingegrepen in het spel of de activiteit van een kind en het kind wordt niet onnodig geholpen, gestimuleerd of gestoord. De pedagogisch medewerker is in de buurt en beperkt zich tijdens het spel zoveel mogelijk tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens dat niet compleet afhankelijk is van de pedagogisch medewerker.

 Wij gaan er bij de Grabbelton vanuit dat ieder kind competent is als de voorwaarden om tot ontwikkeling te komen maar aanwezig zijn. Ieder kind is voor ons uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.

De visie van Montessori
'Help mij het zelf te doen', is een uitspraak die de kern van de montessorivisie weergeeft.
De visie binnen de Grabbelton is duidelijk gericht op de ontwikkeling tot zelfstandigheid. De kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil overigens niet zeggen dat kinderen alleen maar doen wat ze willen. Er ligt wel een duidelijke structuur aan ten grondslag.
 ‘Help mij het zelf te doen’ is een belangrijk uitgangspunt van de montessorivisie. De pedagogisch medewerker schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving

Omdat kinderen zich verschillend ontwikkelen (o.a. door verschil in tempo, aanleg en interesse) vinden wij een persoonlijke benadering belangrijk.
Kinderen hebben bij ons een grote mate van keuzevrijheid wat aansluit bij de behoefte van jonge kinderen. Kinderen mogen grotendeels zelf kiezen voor de materialen en hoeken waarmee of waarin ze willen werken en met wie ze willen spelen en werken. Met de meeste materialen kunnen kinderen zelf kiezen voor de plek: op de grond of aan tafel.
Wij vinden het belangrijk om kinderen te begeleiden bij hun zelfstandigheid.
Vertrouwen in het kunnen van het kind en zelfstandigheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het is belangrijk dat kinderen materialen, begrippen etc. aangeboden krijgen op het moment dat ze hiervoor het meest open staan. Dit wordt door Montessori aangeduid als de gevoelige periode. Daarom is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers kinderen observeren zodat zij weten wat ze kinderen wanneer aan moeten bieden.. Ze helpt kinderen niet onnodig of grijpt niet telkens storend in. Ze heeft voor een deel een afwachtende houding en kijkt wanneer haar hulp gewenst is.

Naast de aandacht voor het persoonlijke kind is er veel aandacht voor de omgang met elkaar. De ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden we erg belangrijk. De kinderen leren om rekening te houden met elkaar, om iets voor elkaar te doen, elkaar te helpen en om samen te spelen en te werken. Ze mogen met een ander kind een werkje maken of met een klein groepje ergens aan werken. Op deze wijze maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden eigen. Hiermee sluiten we aan op het onderdeel samenwerken aan bij de 21 eeuwse vaardigheden.

Voorschoolse Educatie (VVE)
Spelen is leren! De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang volgen en begeleiden uw kind(eren) in zijn/haar ontwikkeling. Ze organiseren activiteiten en uitstapjes die passen bij wisselende thema's. Bij ieder thema horen nieuwe begrippen. Er is een herkenbaar dagritme en toch is geen dag hetzelfde!
Uw kind bezoekt de peuteropvang op twee vaste dagdelen, in vaste groepen met vaste leidsters. Een vertrouwd gevoel.
De peuteropvang werkt met een erkend VVE programma die voldoet aan alle kwaliteitseisen. VVE maakt het mogelijk om extra ondersteuning te geven aan peuters die dat nodig hebben.