TINK training voor pedagogisch medewerkers

HenriĆ«tte Schrander     
13 april 2018

In maart van dit jaar zijn alle pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn binnen de dagopvang en de peuteropvang gestart met de training: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang (TINK-training). Deze training wordt gegeven door Kracht Educatief.
In 2017 hebben we drie  bijeenkomsten gehad met het team van de dagopvang om ons pedagogisch beleid te bespreken en te herzien. Tijdens deze bijeenkomsten is vooral ingezoomd op het uitdragen van onze visie, welk spelmateriaal hierbij wordt aangeboden, op welke wijze we op kunnen spelen op de maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld de 21 eeuwse vaardigheden) en hoe we de speelleeromgeving volgens deze visie kunnen inrichten. De TINK training is een mooie verdiepingsslag: Na het bespreken van de pedagogische visie en het aanpassen van de speelleeromgeving wordt, dankzij de TINK training, ingezoomd op de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Zo borgen we de kwaliteit van onze kinderopvang op verschillende niveaus. Naast de pedagogisch medewerkers zullen ook de locatiemanagers, de manager kinderopvang en een directielid aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Hierdoor kunnen zij de pedagogisch medewerkers op de werkvloer gericht coachen op de opgedane kennis over de geleerde taal- en interactievaardigheden. Oproepkrachten konden zich op vrijwillige basis inschrijven, met dien verstande dat ze wel de gehele training zouden volgen.


Inhoud training:
Met TINK leert de pedagogisch medewerker hoe je interactievaardigheden kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbetert de deelnemer ook zijn eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal. De deelnemers krijgen feedback op hoe zij deze interactievaardigheden nu inzetten en leren hoe ze deze kunnen verbeteren.

In de voorbereiding van de training wordt een overzicht gemaakt waarin bij iedere bijeenkomst de verbinding gemaakt wordt met het pedagogisch beleid van de Grabbelton. Op die manier wordt per interactievaardigheid expliciet de verbinding gemaakt met de werkwijze op de Grabbelton.

Er zijn acht bijeenkomsten van drie uur. Tijdens deze bijeenkomsten staan zes interactievaardigheden centraal:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie van het kind
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen.

Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod. Na iedere bijeenkomst gaan de deelnemers met het geleerde aan de slag in de praktijk. Zij maken zelf video-opnames in de eigen praktijk, die we in de volgende bijeenkomst analyseren. Er zijn kijkwijzers en tipkaarten, die de deelnemers helpen om hun ontwikkeling in kaart te brengen en met vaardigheden aan de slag te gaan.