praktische informatie

VVE erkend programma
VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. Het doel hiervan is om door middel van een doorgaande educatieve lijn van de peuterspeelzaal tot en met de eerste 2 leerjaren van de basisschool elk kind optimaal te stimuleren en eventuele ontwikkelingsachterstanden bij kinderen zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen.

Stichting peuteropvang de Grabbelton stimuleert graag de ontwikkeling van jonge kinderen op een speelse en doordachte manier. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hiervoor een uitstekend instrument. Stichting kinderopvang de Grabbelton biedt  bij de peuteropvang VVE aan. We doen dit volgens de methode 'Startblokken' die gebruikmaakt van leuke en leerzame thema's gericht op de totale ontwikkeling, van taalontwikkeling tot cognitieve, sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.
Dit is een manier van pedagogisch handelen om de ontwikkeling van peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Wij werken hierin samen met de basisscholen. Hiermee stimuleren onze leidsters tijdens het spel dat zij aansturen de taal en zelfstandigheid van de peuters.
De methode Startblokken biedt kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Binnen de peuteropvang staan er meerdere VVE-thema's centraal. We stimuleren kinderen steeds om daaraan deel te nemen, maar een kind beslist zelf of het ook daadwerkelijk deelneemt. Dit vinden we belangrijk want hierdoor ervaren ze de thema-activiteiten als een spel en niet als schools.
Voor veel kinderen is de overstap van de peuterspeelzaal naar de basisschool groot. Het VVE-traject zorgt ervoor dat deze stap zo prettig mogelijk verloopt. Eventuele achterstanden die peuters hebben op het gebied van taal of sociale vaardigheden merken de leidsters tijdig op. Samen met de ouders zorgen zij ervoor dat de peuters hiervoor de extra aandacht ontvangen die zij nodig hebben.

Elk thema duurt gemiddeld vier tot zes weken
Het uiteindelijke doel is om, rond de thema's, activiteiten te plannen die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Te denken valt daarbij onder meer aan taal, ruimtelijke ordening, motoriek en zelfredzaamheid.
Elke groep kiest zelf welke activiteiten ze bij het thema opnemen. Een activiteit kan binnen de Grabbelton plaatsvinden (bijvoorbeeld een spel- of knutselactiviteit) maar groepen maken ook uitstapjes (met de trein, naar de brandweer, naar Dierenrijk). Daarnaast zijn er workshops gekoppeld aan de thema's, Denk hierbij aan een kookworkshop bij het thema 'eten en drinken' of een schilderijworkshop bij het thema 'kunst'.


Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold in VVE. Ze hebben hierdoor inzicht verworven op het gebied van taal-. cognitieve, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. 
De medewerkers zijn zo nog beter in staat om in te spelen op de totale ontwikkeling van de aan hen toevertrouwde kinderen. Dit geeft Stichting peuteropvang de Grabbelton meer verdieping in de voor- en vroegschoolse educatie. Zo kunnen thema's nog doelmatiger, met een vooraf bedacht proces en met veel enthousiasme, op een professionele wijze worden aangeboden. Daardoor worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Groepen
Stichting Peuteropvang de Grabbelton heeft twee groepen peuteropvang: de Driewieler (verbonden aan basisschool St. Jozef en onderdeel van kindcentrum 6Gehuchten) en de Boomgaard(bij basisschool 't Klokhuis en onderdeel van kindcentrum de Appelgaard). De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar.
Op elke groep staan twee pedagogisch medewerkers, eventueel aangevuld met een stagiaire. Elk kind heeft een eigen groep met dezelfde pedagogisch medewerkers, de zogenaamde stamgroep.

Communicatie
Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers. Wilt u even rustig met hen praten, dan kunt u daarvoor altijd een afspraak maken.
Belangrijke informatie van de kinderen wordt  mondeling aan de ouders doorgegeven. Op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat vindt er een zogenaamde 'warme overdracht' plaats met de school.

Naast de dagelijkse contacten hebben wij:

  • een intakegesprek voor aanvang van de opvang
  • een evaluatiegesprek, 3 maanden na plaatsing
  • Twee keer per jaar een oudergesprek op basis van observaties
  • de nieuwsbrief die acht keer per jaar verschijnt.

Informatieplicht
De Grabbelton informeert de ouders jaarlijks over de inspecties van de GGD en de jaardoelen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek en de risico- inventarisaties.
De inspectierapporten van de Grabbelton en andere kinderopvangorganisaties vindt u op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klachtenprocedure
De Grabbelton heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. De regeling en werkwijze bij het behandelen en registeren van klachten van ouders vindt u hier

Samenwerkingsverbanden
De Grabbelton heeft  de volgende samenwerkingsverbanden:

Bibliotheek Dommeldal
Bibliotheek Dommeldal en kinderopvang de Grabbelton hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst markeert de samenwerking, met het accent op leesbevordering en plezier met lezen. Samen organiseren de Grabbelton en de bibliotheek naast leescampagnes en voorleesactiviteiten ook workshops, presentaties, ontbijtjes, bibliotheekbezoeken en andere activiteiten. De Grabbelton geeft hiermee vervolg aan de thema's uit het VVE programma. En, als partner van het leesbevorderingsnetwerk in de regio, biedt de bibliotheek graag ondersteuning, met expertise, in het aanbod van materialen en het aandragen van ideeën.

Fysiotherapie Zesgehuchten
Fysiotherapie Zesgehuchten is, evenals de Grabbelton, gevestigd aan Oosteinde. Kinderen die fysiotherapie nodig hebben kunnen tijdens de opvangtijd gebruikmaken van de diensten van deze praktijk. Meer informatie vindt u op http://fysiotherapiezesgehuchten.nl/

Gemeente
Stichting peuteropvang de Grabbelton wordt gesubsidieerd door de gemeente Geldrop-Mierlo.  De gemeente Geldrop-Mierlo ziet dit als belangrijke schakel in de keten rondom het jonge kind, vooral binnen het jeugdzorgbeleid.

De doelen van de gemeente op dit gebied zijn als volgt:

  • Optimaliseren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen die de peuterspeelzalen bezoeken.
  • Vroegtijdig signaleren van bedreigingen in de ontwikkeling van kinderen in de voorschoolse opvang en de begeleiding daarop aanpassen.
  • Waarborgen van de doorgaande ontwikkelingslijn.

Basisscholen
Samen met de twee Eenbes basisscholen werken we vanuit dezelfde visie op het gebied van de basisontwikkeling van kinderen. Het belangrijkste doel daarvan is het bevorderen van een brede ontwikkeling.
Wij werken samen met:

  • Sint Jozefschool
  • 't Klokhuis

Eenbes en partners
Stichting peuteropvang de Grabbelton werkt samen met Eenbes en andere kinderopvangorganisaties (Potje Knor, Korein, de Wonderwereld) die alle gevestigd zijn in of nabij een Eenbesschool. Wij werken hierbij op een constructieve wijze samen. We delen onze ervaringen en expertise met elkaar op het gebied van het jonge kind. Op deze wijze kunnen wij voor alle kinderen die onder de Eenbes vallen een krachtig, breed gedragen en eenduidig aanbod verzorgen.

Thuiszorgorganisatie
Het consultatiebureaus van ZuidZorg is onze vaste partner binnen het zorgteam van de peuteropvang. Wanneer er sprake is van zorg bij kinderen werken zij samen binnen het gemeentelijke signaleringssysteem.

Feestdagen en verjaardagen
Met Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen worden vieringen worden foto's gemaakt die op de website worden geplaatst (mits ouders hiervoor toestemming hebben verleend via het toestemmingsformulier).

Verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, kan dit bij de peuteropvang gevierd worden. Wanneer u uw kind wilt laten trakteren, vragen we u om dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar gezonde en verantwoorde traktaties.

Kleding
Als uw kind nog niet helemaal zindelijk is, is het handig als u zorgt voor extra ondergoed en kleding die gemakkelijk aan- en uitgedaan kan worden. Bij een ‘ongelukje’ kunnen de pedagogisch medewerkers, als dat nodig is, het kind kleding van het dagverblijf aantrekken. Wilt u deze kleding zo snel mogelijk weer schoon terugbrengen?
We proberen elke dag buiten te spelen of te wandelen. Het is prettig als kinderen zich goed kunnen bewegen en zich vuil kunnen maken bij het spelen met bijvoorbeeld zand, verf of klei. Wilt u hiermee rekening houden met de kleding van uw kind?

Luiers
Als uw kind luiers gebruikt, dient u hiervoor zelf te zorgen Ook hebben wij een luierrecyclingservice. Op de locatie aan Hazelaar staat hiervoor een speciale container, waar u gebruik van kunt maken.
Luierzakken zijn gratis te verkrijgen in de voorhal van de locaties. De luiers worden wekelijks opgehaald en gerecycled.

Ziekmelden
Een kind dat zich niet goed voelt heeft extra zorg en aandacht nodig. De pedagogisch medewerkers kunnen een ziek kind echter niet de aandacht geven die het verdient. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Als uw kind ziek is en de kinderopvang niet komt bezoeken, verzoeken wij u dit telefonisch of per email voor 09.00 uur aan ons door te geven via naar driewieler@degrabbelton.nl of boomgaard@degrabbelton.nl  Andere ouders zullen geïnformeerd worden bij eventueel besmettingsgevaar. Als het kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 
Als uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen, wordt er door de pedagogisch medewerker nagegaan of dit past binnen het protocol ‘ziekte en ongevallen’. In geval van toediening dient er een geneesmiddelenformulier ingevuld te worden.